Home

Bruzelius Business Advisors bistår företag i Öresundsregionen med att utveckla sin verksamhet professionellt, strategiskt och målinriktat med särskild tonvikt vid kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Krister Bruzelius har sedan mitten av 1970-talet varit verksam som bolagsjurist och advokat med strikt inriktning på affärsjuridik men har nu avvecklat advokatverksamheten för en mer generell rådgivarroll.

Bruzelius Business Advisors assist companies in the Øresund region to develop their business professionally and strategically with an emphasis on quality legal services. Since the mid-1970s Krister Bruzelius has worked as a corporate lawyer and attorney with strict focus on business law.